«ΕΝΙΑΙΟ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Γ.Π.Σ. - G.I.S.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»


Για είσοδο στην εφαρμογή πατήστε εδώ click

Το σύστημα διατίθεται για πληροφοριακή χρήση και μόνο. Το στοιχεία που προβάλλονται δεν αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για τυχόν χωροταξικές διενέξεις.

Το Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, οι οποίες διασυνδέονται μεταξύ τους και καλύπτουν τις ανάγκες των διαδικασιών λειτουργίας διαφόρων επιχειρησιακών διευθύνσεων του Δήμου, ενώ παρέχουν εξωστρέφεια μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ΄ ΚΠΣ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.
Σχεδιάστηκε από την TelenavisA.E.